Oferta

Firma BHP Partner Grupa Bessert w zakresie swoich usług oferuje kompleksowe obsługi różnych podmiotów gospodarczych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Dotyczy to zarówno firm o działalności typowo biurowej jak i obsługi BHP dużych inwestycji budowlanych.

Nasi klienci mogą liczyć na proste i skuteczne rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa pracy zgodnie z polskim prawodawstwem.

I. Standardowa obsługa firmy w zakresie BHP obejmuje:

szkolenia BHP (wstępne i okresowe)

– opracowanie oceny ryzyka zawodowego

– przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracowników

– pomoc i przygotowanie odpowiedzi na nakazy i wystąpienia inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy – realizacja zaleceń pokontrolnych

– opracowanie dokumentacji związanej z wypadkami przy pracy

– wypełnianie dokumentów na potrzeby ZUS, GUS

– opracowywanie instrukcji stanowiskowych

– nadzór nad zapewnieniem apteczek pierwszej pomocy

– nadzór nad właściwym oznakowaniem obiektów w zakresie BHP

– pomoc w zlecaniu pomiarów środowiska pracy

– reprezentowanie pracodawcy przed osobami trzecimi w sprawach dotyczących

bezpieczeństwa i higieny pracy (Np. PIP, PIS).

II. Standardowa obsługa inwestycji budowlanej obejmuje:

1) Nadzór BHP na terenie budowy w zakres, którego wchodzi:

 • konsultacje przy tworzeniu planu BiOZ
 • prowadzenie dokumentacji związanej ze stanem bezpieczeństwa pracy
 • kontrola stanu bezpieczeństwa na stanowiskach pracy (raporty z kontroli)
 • sporządzanie dokumentacji zdjęciowej stwierdzonych nieprawidłowości
 • szkolenie pracowników firmy z zakresu BHP (szkolenia wstępne i okresowe)
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej oraz uczestnictwo w komisjach powypadkowych podwykonawców.

2) Kontrola firm podwykonawczych z zakresu:

 • sposobu organizacji stanowisk pracy
 • stanu technicznego używanego sprzętu budowlanego
 • posiadania aktualnych szkoleń BHP, badań lekarskich
 • kontroli uprawnień pracowników do powierzonych im zadań
 • wyrywkowe badania trzeźwości pracowników

3) Reprezentowanie pracodawcy przed osobami trzecimi w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (Np. PIP, PIS).

III. Wykonywanie pełnej dokumentacji powypadkowej

 • uczestnictwo w komisjach powypadkowych
 • sporządzanie protokołów powypadkowych
 • sporządzanie kart wypadku
 • sporządzanie protokołów wysłuchania poszkodowanych i świadków
 • sporządzanie kart Z-KW dla ZUS

PAMIĘTAJMY: Podstawa Prawna:

Kodeks pracy

Art. 234. § 1. W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ustalenie w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku oraz zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom.

 • 2. Pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić właściwego inspektora pracy

i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy.

 • 3. Pracodawca jest obowiązany prowadzić rejestr wypadków przy pracy.
 • 4. Koszty związane z ustalaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy ponosi pracodawca.

IV. Opracowanie Oceny Ryzyka Zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy

Podstawa prawna: Kodeks Pracy

Art. 226. Pracodawca jest obowiązany informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

V. Ponadto w zakresie naszych usług bhp oferujemy:

 • Pomoc i przygotowanie odpowiedzi na nakazy i wystąpienia inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy
 • Realizacja zaleceń pokontrolnych
 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad
 • Bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracowników.
 • Wypełnianie dokumentów na potrzeby ZUS, US.
 • Nadzór nad właściwym oznakowaniem obiektów w zakresie BHP i PPOŻ.
 • Konsultacje przy tworzeniu Planów BiOZ i instrukcje bezpiecznego wykonywania robót.
 • Prowadzenie dokumentacji pracowniczych w zakresie kart ubraniowych pracowników i kart środków ochrony indywidualnej, tworzenie tabel przydziału w/w. odzieży roboczej, obuwia i środków ochrony indywidualnej.
 • Doradztwo w zakresie odzieży, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej.
 • Tworzenie aktów wewnętrznych w zakresie BHP i PPOŻ.
012
SLAWEKB_1_x140
zadzwon